דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
נהלים, תקנונים וסדרי למידה

נהלים, תקנונים וסדרי למידה 

 

א. כללי

  1.  במכללת אורות ישראל, המחנכת על פי התורה ולקראת חיים של תורה, חייבת הסטודנטית לקיים את כל דרישות השולחן ערוך בכל אורחות החיים: בדברים שבין אדם לחברו, בדברים שבין אדם לבוראו ובדברים שבין אדם לציבור ולמדינה.

  2.  עלינו לשמור על האווירה המשפחתית שגובשה במכללת אורות ישראל, ולהמשיך במסורת האמון שבין הצוות ובין הסטודנטיות.

 

ב. נוכחות

1.  א.    הנוכחות וההשתתפות הפעילה בכל שיעור חשובות להתפתחות השיעור ולהתפתחות הסטודנטית. לכן חלה על הסטודנטית חובת נוכחות בכל השיעורים.

     ב.    מתוך כבוד לשיעור ולאווירתו והתחשבות בזולת, מצופה מהסטודנטית להימנע מלצאת במהלך השיעור, ובכל מקרה להמעיט ביציאות אלו במשך השיעור.

2.  מתוך הכרה באילוצים: שמחות, מחלות וכו', נקבעו הגבולות הבאים להיעדרויות מהקורסים:

     א.    בקורסים במתכונת הרגילה, היעדרות של 33% ומעלה ממכסת השיעורים תגרום לביטול הקורס לסטודנטית, והיא תחויב לחזור עליו.

     ב.    בקורסי "חיי עולם" – לימודי יסוד, סמינריונים, קורסי מתודיקה, סדנאות וכדומה, היעדרות של 20% ומעלה תגרום לביטול הקורס.

     ג.    בעבודה מעשית – היעדרות של עד 20% מימי העבודה המעשית. כל היעדרות מחייבת הודעה מראש למד"ף.

     ד.    חופשת לידה – עד שישה שבועות במסגרת החיסורים המותרים. בעבודה מעשית – ארבעה שבועות.

     ה.   בפני הסטודנטית עומדת האפשרות להגיש לוועדת סטטוס בקשה לחריגה מהכללים הנ"ל.

     ו.     ערעור על ביטול קורס ניתן להגיש לוועדת סטטוס עד שישה חודשים מסיום הקורס.

 

ג.  איחורים

  1.  הגעה בזמן והתחלת השיעור בזמן הקבוע הם בסיס חיוני לקיום סדרי למידה נאותים.

  2.  כניסה לשיעור באיחור מפריעה למרצה ולסטודנטיות בכיתה.

  3.  בדיעבד, סטודנטית המאחרת לשיעור רשאית להיכנס לכיתה עד 15 דקות לאחר תחילת השיעור; בשיעור הראשון בבוקר – עד 20 דקות לאחר תחילת השיעור. מעבר לכך המרצה רשאי שלא להכניס את הסטודנטית לכיתה.

  4.  אין בהחלטה הנ"ל כדי לקבוע את מידת ההצדקה של האיחור, אלא כדי לצמצם את ההפרעה למהלך השיעור.

 

ד.  טלפון סלולרי

     אסור להשתמש במהלך השיעור בטלפון סלולרי בשום מקרה, ואף לא לצאת מהשיעור לשם קבלת שיחה. הסטודנטית נדרשת לכבות את המכשיר בתחילת השיעור.​

 

 

לנהלים - הערכת סטודנטים

לנהלים - לימודים קודמים 

לקדושה ולטהרה אנו נדרשים- כללים ותקנון למניעת הטרדה מינית